2024 m. gegužės 16 d. pranešimo papildymas ir paaiškinimas - Integretrans
20 gegužės, 2024

2024 m. gegužės 16 d. pranešimo papildymas ir paaiškinimas

UAB “Integre Trans”, juridinio asmens kodas 301888546 (toliau – Emitentas arba Bendrovė), skelbia šį pranešimą, kuriuo paaiškina bei papildo Emitento 2024 m. gegužės 16 d. pranešimą apie esminį įvykį, paskelbtą per Nasdaq informacinę sistemą.

2024 m. gegužės 16 d. Emitentas paskelbė apie savo ketinimus inicijuoti jo restruktūrizavimo procesą.

Emitentas susidūrė su finansiniais sunkumais, kuriuos sąlygojo pasikeitimai rinkoje ir nestabili geopolitinė padėtis.

Atsižvelgdamas į finansinių sunkumų, su kuriais susidūrė, mastą ir būdamas įsitikinęs, kad yra gyvybingas, t. y. tęsdamas ūkinę komercinę veiklą Emitentas galės vykdyti savo prievoles ateityje, Emitentas priėmė sprendimą inicijuoti restruktūrizavimo procesą, kurio pirminis etapas – kreditorių, įskaitant bet neapsiribojant Emitento išleistų obligacijų (ISIN kodas LT0000407553) savininkais, informavimas ir situacijos aptarimas su jais.

Įstatymų nustatyta tvarka Emitentas pranešimais pradėjo kreipimąsi į visus savo kreditorius, siūlydamas bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus dėl pagalbos, kurie padėtų Bendrovei spręsti esamus finansinius sunkumus. Emitento obligacijų savininkus informacija pasieks per obligacijų savininkų patikėtinį UAB „Audifina“. Šiam derybų su kreditoriais etapui Emitentas numatė 15 dienų.

Tik pasibaigus minėtam 15 dienų terminui, įsivertinęs pasiektų susitarimų su kreditoriais pakankamumą, Emitentas priims sprendimą dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos, t. y. dėl poreikio kreiptis į teismą, kad Bendrovės atžvilgiu būtų keliama restruktūrizavimo byla.

Jeigu bus poreikis kreiptis į teismą ir teismas sutiks iškelti Emitentui restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo proceso laikotarpiu pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą Bendrovė taikys įvairias priemones ir tęsdama veiklą (taip, kaip bus numatyta restruktūrizavimo plane), sieks išsaugoti Bendrovės gyvybingumą, iš gaunamų pajamų mokėdama plane nustatytas einamąsias įmokas kreditoriams ir pamažu su kreditorių pagalba ir palaikymu įveikdama finansinius sunkumus.

Emitentas pažymi, kad pagal įstatymą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 metai nuo teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Teismas gali vieną kartą pratęsti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmę, bet ne ilgiau kaip 1 metams. Kokios trukmės restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpis galėtų būti reikalingas Emitentui šiuo metu dar sudėtinga vertinti, tačiau Bendrovė dės visas pastangas, kad šis laikotarpis būtų kaip įmanoma trumpesnis.

Emitentas atkreipia obligacijų savininkų dėmesį, kad susikaupusios palūkanos už obligacijas buvo išmokėtos laiku – 2024 m. gegužės 5 d. Emitentas negali garantuoti, kad turės pakankamai lėšų kitam obligacijų kupono mokėjimui 2024 m. lapkričio 5 d. ar kad galės mokėjimus atlikti dėl restruktūrizavimo proceso metu taikytinų apribojimų. Artėjant palūkanų mokėjimo laikui, kuomet, Bendrovės vertinimu, bus daugiau aiškumo, Bendrovė pateiks daugiau informacijos dėl su palūkanų mokėjimu susijusių aplinkybių.

Emitentas, tikėdamas, kad sunkumai, su kuriais jis susidūrė, yra laikini ir išsprendžiami, ir toliau užtikrins viso proceso skaidrumą, reguliariai teikdamas kreditoriams informaciją pagal poreikį ir atsakydamas į kylančius klausimus, tuo pačiu tikėdamasis kreditorių paramos, kol bus surastas ir pasiektas geriausias įmanomas šios situacijos sprendimas.

+370 5 203 06 47