"Lygybė, įvairovė ir įtrauktis: esminiai veiksniai sėkmingam verslui“ - Integretrans
6 gegužės, 2024

„Lygybė, įvairovė ir įtrauktis: esminiai veiksniai sėkmingam verslui“

Lygybė, įvairovė ir įtrauktis tampa esminiais verslo komponentais. Nors į šias sąvokas dažnai žiūrima per socialinio teisingumo ir moralės objektyvą, tačiau tyrimų gausa parodo, jog įvairovės ir įtraukties kultūros formavimas turi svarių bei ryškių privalumų sėkmingam verslo vystymui.

Kas tai yra? 

Į lygybę, įvairovę ir įtrauktį dažnai žiūrime kaip į vienį, nes visos šios sudedamosios yra tarpusavyje susijusios, tačiau kiekviena iš jų turi savitų iššūkių ir galimybių, atskleidžiančių siekiamos užduoties – sukurti sąmoningą ir vienodas galimybes suteikiančią visuomenę – kompleksiškumą.

Lygybė reiškia, kad visi žmonės turi turėti lygias teises ir lygias galimybes gyventi visavertį gyvenimą bei siekti vienodų rezultatų (galimybė mokytis, gauti vienodą atlygį, gauti reikiamas paslaugas ir kita). Su lygių teisių siekiu pripažįstama, jog istoriškai tokios galimybės nebuvo suteiktos, žmonės susidurdavo ir iki šių dienų susiduria su diskriminacija ir nelygybe dėl tokių dalykų kaip rasė, lytis ar seksualiniai pasirinkimai.

Tuo tarpu įvairovę mes suvokiame per pagarbą kitokioms kultūroms ir skirtingoms žmonių sociodemografinėms charakteristikoms. Į įvairovės sąvoką patenka amžius, etninė kilmė, lytis, religija, socialinė ir ekonominė padėtis, tautybė. Daugialypės įvairovės sampratos suvokimas yra labai svarbus siekiant kurti įtraukią bendruomeninę ir darbo aplinkas, gerbiančias žmogaus egzistenciją tokią, kokia ji yra ir skatinančias kolektyvinį augimą.

Bendrai žiūrint, šios trys sritys padeda ugdyti sąmoningumą ir veikia kaip katalizatorius požiūrio, elgesio ir veiklos metodikų raidos kontekste, o taip pat skatina įvairios ir įtraukiančios visuomenės vystymąsi.

 

Kodėl lygybė, įvairovė ir įtrauktis yra vertinga įmonėms?

Visos šios sudedamosios dalys gali sukurti reikšmingą pridėtinę vertę organizacijos finansiniams ir nefinansiniams rezultatams. Trijų McKinsey ataskaitų serija (2015, 2018 ir 2020), apimanti 15 šalių ir daugiau nei 1000 didelių įmonių, o taip pat ir darbuotojų požiūrio tyrimus, atskleidžia egzistuojantį ryšį tarp įvairovės ir verslo veiklos rezultatų.

2019 metų duomenų analizė parodė, kad įmonės, patenkančios į aukščiausią kvartilį (t.y. aukščiausius 25% duomenų rezultatų) pagal lyčių lygybę ir įvairovę aukščiausio lygio vadovų lygmenyje, turėjo 25% didesnę tikimybę pasiekti didesnį nei vidutinis įmonės pelningumą, lyginant su įmonėmis, kurios buvo žemiausiame – ketvirtame kvartilyje pagal lyčių lygybės ir įvairovės rodiklius. Ši analizė teigia, kad kuo didesnė lyčių lygybė ir įvairovė organizacijose – tuo didesnė geresnių rezultatų tikimybė. Dar vienas tą pagrindžiantis pavyzdys remiantis analizuojamais tyrimais – nustatyta, jog įmonės, kuriose daugiau nei 30% vadovų yra moterys buvo linkusios rodyti geresnius įmonės veiklos rezultatus nei įmonės, kuriose šis procentas svyravo tarp 10-30%. Itin ryškūs privalumai per įmonės pelningumo rodiklius jautėsi ir atsižvelgiant į etninės bei kultūrinės įvairovės palaikymą organizacijose. Aukščiausio kvartilio įmonės 36% pelningumu lenkė įmones esančias žemutiniame kvartilyje.

Be finansinės vertės, tyrimai leidžia identifikuoti ir ne mažiau reikšmingų lygybės, įvairovės ir įtraukties teikiamų papildomų verčių organizacijoms:

Talentų pritraukimas ir išlaikymas. Geriausi talentai nepavaldūs vienam fizinių charakteristikų ir savybių rinkiniui, todėl siekiant pritraukti geriausius iš geriausių ryški organizacijos orientacija į atvirumą įvairovei yra būtina. Įvairovė gali paskatinti pritraukti išskirtinius darbuotojus, gebančius reikšmingai prisidėti prie organizacijos augimo, o pozityvios ir atviros kultūros formavimas, remiantis lygybės ir įvairovės vertybiniais principais, prisideda prie patyrusių darbuotojų komandos išlaikymo ir aukštos moralės bei stiprių ryšių tinklo formavimo.

Sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Įvairovė suteikia daugiau ir įvairesnių perspektyvų, kai kalbame apie atsirandantį problemų sprendimų įgūdžių ir vizijos poreikį.

Darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo skatinimas. Įvairovės ir lygybės skatinimas didina pasitenkinimą darbu ir gyvenimu, o tai savo ruožtu kuria pozityvią kultūrą ir prisideda prie darbuotojų motyvacijos. Pietų Amerikoje atlikti tyrimai parodė, kad įmonės, kurių indėlis į įvairovės skatinimą yra didelis, 75% dažniau sukuria vyraujančią sėkmingą komandinio darbo kultūrą.

Geresnis klientų poreikių supratimas ir inovacijos. Nustatyta, jog komandos, kurios pasižymi didele įvairove, paprastai yra novatoriškesnės ir geriau numato pokyčius bei jų poreikį.

Įmonės įvaizdžio formavimas ir pasitikėjimas prekės ženklu. McKinsey tyrimas (2020) rodo, kad organizacijų gebėjimas krizių metu išlaikyti fokusą įtraukčiai ir įvairovei, padeda išvengti pasekmių, susijusių su sunkumais pritraukiant talentus ar potencialu prarasti klientų bei vyriausybės palaikymą.

Kaip užtikriname lygybės, įvairovės ir įtraukties įgyvendinimą savo veikloje?

Integre Trans įmonių grupėje suprantame vertę ir prasmę dedant pastangas formuojant lygybės, įvairovės ir įtraukties principais grįstą darbo kultūrą ir taip skatinant teigiamą darbo aplinką. Kiekvieną dieną siekiame užtikrinti darbuotojų gerovę, o taip pat savo vertybinį ir strateginį požiūrį perduodame ir kitoms susijusioms suinteresuotoms šalims.

Apie priemones, kurių imamės, siekiant užtikrinti šių sričių įgyvendinimą organizacijoje, dalijasi lygių galimybių koordinatorė Agnė Šulcienė: „Mūsų tikslas – darbo aplinka, kurioje kiekvienas jaustųsi vertinamas ir suprastas, todėl lygybės ir įvairovės užtikrinimas yra prioritetinė Integre Trans įmonių grupės socialinės atsakomybės sritis.

Vienas iš organizacijos strateginių tvarumo tikslų – prisidėti prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Šiuo metu įmonių grupės mastu esame integravę 11 JT tikslų, iš kurių du yra susiję su lygių galimybių skatinimu: 5 tikslas atliepia lyčių lygybės klausimą (eng. Gender equality), o 10 tikslas kalba apie nelygybės mažinimo poreikį (eng. Reduced inequalities).“

Pasak Agnės, mūsų strateginiams ir  JT Darnaus vystymosi tikslams atliepti yra įgyvendinta eilė lygybę ir įvairovę siekiančių užtikrinti priemonių: „Įmonių grupėje galioja visiems darbuotojams skirta „Lygių galimybių, nediskriminavimo, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika“, nustatanti lygių galimybių, įvairovės puoselėjimo ir vykdymo priežiūros principus bei jų įgyvendinimo priemones ir sąlygas. Įmonių grupėje taip pat veikia skundų ir pranešimų sistema. Organizacijoje veikia ir „Lygių galimybių užtikrinimo“ grupė, kuri yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir užtikrinimą.“

Agnės pagalba įmonėje ruošiamas ir įgyvendinimas metinis bei ilgalaikis strateginis lygių galimybių užtikrinimo planas, vykdomos įtraukties programos, pvz. skatinami pažangūs sprendimai, siekiant žtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, įgyvendinamas kasmetinis lygybės ir tolerancijos mėnesis ir kitos iniciatyvos, neaplenkiant nutolusių įmonių grupės padalinių ir įmonės vairuotojų, skatinamas sąmoningumo didinimas pasitelkiant mokymus, komunikacines priemones, įtrauktį per socialinius projektus, darbuotojų pasitenkinimo ir įtraukties metinius tyrimus.

Savo „Lygių galimybių, nediskriminavimo, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje“ numatome, jog „kiekvienas darbuotojas turi teisę dirbti tokioje aplinkoje, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui, kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus“, todėl kiekvieną dieną dirbame ir toliau nuosekliai dirbsime siekiant išlaikyti šiuo metu vystomą socialinės politikos modelį ir vertybinį-strateginį požiūrį į darbuotojų gerovę.

 

+370 5 203 06 47