Pranešimas dėl balsavimo 2024 m. birželio 27 d. šaukiamame pakartotiniame UAB „Integre Trans“ obligacijų (ISIN KODAS LT0000407553) savininkų susirinkime - Integretrans
25 birželio, 2024

Pranešimas dėl balsavimo 2024 m. birželio 27 d. šaukiamame pakartotiniame UAB „Integre Trans“ obligacijų (ISIN KODAS LT0000407553) savininkų susirinkime

2024 m. birželio 19 d. UAB Audifina paskelbė, kad 2024 m. birželio 27 d. yra šaukiamas pakartotinis UAB „Integre Trans“ (toliau – Bendrovė) obligacijų (ISIN kodas LT0000407553) (toliau – Obligacijos) susirinkimas (toliau – Pakartotinis susirinkimas).

 

Patikėtinis, atsižvelgdamas į tai, kad:

(A)   2024 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teismui (toliau – Teismas) buvo pateiktas pareiškimas dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (toliau – Pareiškimas);

(B)   Teismas 2024 m. birželio 19 d. nutartimi priėmė Pareiškimą;

(C)   Teismas 2024 m. birželio 20 d. nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (toliau – LAP) taikymo – įskaitant, bet neapsiribojant uždraudė Obligacijų savininkams reikalauti išpirkti jų turimas Obligacijas prieš terminą, t. y. anksčiau, nei 2026 m. gegužės 5 d. (toliau – Nutartis),

 

informuoja Obligacijų savininkus, kad 2024 m. birželio 27 d. Pakartotiniame susirinkime nebus balsuojama darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktais sprendimų projektais.

Patikėtinis paaiškina, kad balsavimas susirinkimo darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu trečiuoju sprendimo projektu  „Reikalauti, kad Bendrovė išpirktų Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d., išankstinio išpirkimo datą nustatant pagal Obligacijų sąlygas – ne vėliau nei 10 darbo diena nuo Emitento Obligacijų savininkų Susirinkimo sprendimo gavimo dienos“ nėra galimas dėl Nutartimi pritaikytų LAP – nustatyto draudimo reikalauti išpirkti Obligacijas prieš terminą. Patikėtinis pažymi, kad Teismui panaikinus LAP balsavimas ateityje nurodytu klausimu gali būti vykdomas šaukiant atskirą Obligacijų savininkų susirinkimą.

Atitinkamai, balsavimas darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu antruoju sprendimo projektu „Pritarti, kad 2024 m. birželio 27 d. vyksiančiame Obligacijų savininkų susirinkime nebūtų reikalaujama išpirkti Obligacijas prieš jų išpirkimo terminą (2026 m. gegužės 5 d.), o dėl Bendrovės ir Obligacijų savininkų tolimesnio prievolių vykdymo būtų sprendžiama vėliau teisės aktų nustatyta tvarka šaukiant naują Obligacijų savininkų susirinkimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimo arba jo atmetimo“ taip pat nebus vykdomas. Šis antrasis sprendimo projektas, pateiktas ketvirtajame darbotvarkės klausime, yra susijęs su trečiuoju sprendimo projektu. Uždraudus balsuoti dėl išankstinio Obligacijų išpirkimo, antrasis sprendimo projektas, kaip alternatyva, netenka teisinės reikšmės: balsavimas „už“ ar „prieš“ nurodytu klausimu nesudarys pagrindo balsuoti dėl išankstinio Obligacijų išpirkimo.

Patikėtinis taip pat atkreipia dėmesį, kad UAB „Integre Trans“ informacinio dokumento dėl 8 000 000 EUR vertės obligacijų siūlymo ir įtraukimo į Nasdaq (obligacijų ISIN kodas LT0000407553 (toliau – Obligacijų sąlygos) 4.2 punkto dalyje „Extraordinary Early Redemption / (d) Insolvency“ išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykiu laikomas ir pareiškimo pateikimas teismui dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismui yra pateiktas Pareiškimas dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Taigi, yra įvykęs atskiras išankstinio išpirkimo įvykis, dėl kurio Obligacijų savininkams nėra privaloma balsuoti organizuojant Obligacijų savininkų susirinkimą. Atitinkamai, įvykus išankstiniam išpirkimo įvykiui, balsavimas  darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu pirmuoju sprendimo projektu „Patvirtinti, kad yra įvykęs neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis „Nemokumas“: (i) Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų (angl. (i) the Issuer <…> admits inability to pay its debts), kaip tai apibrėžta UAB „Integre Trans“ informacinio dokumento dėl 8 000 000 EUR vertės obligacijų siūlymo ir įtraukimo į Nasdaq (obligacijų ISIN kodas LT0000407553   4.2   punkto   dalyje „Extraordinary early redemption / (d) Insolvency““ nėra reikalingas. Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad balsavimo nurodytu sprendimo projektu nevykdymas nepaneigia įvykusio išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio – kreipimosi į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Kartu Patikėtinis pažymi, kad Obligacijų savininkų, iš anksto balsavusių raštu, balsai nebus skaičiuojami dėl atšaukto balsavimo darbotvarkėje nurodytais ketvirtojo klausimo sprendimų projektais.

+370 5 203 06 47