UAB “Integre Trans” 2024 m. sausio 24 d. rengė obligacijų emisijos nuotolinį obligacijų savininkų susirinkimą - Integretrans
25 sausio, 2024

UAB “Integre Trans” 2024 m. sausio 24 d. rengė obligacijų emisijos nuotolinį obligacijų savininkų susirinkimą

UAB “Integre Trans” (toliau – Emitentas) 2024 m. sausio 24 d. rengė obligacijų emisijos (ISIN LT0000407553) nuotolinį obligacijų savininkų susirinkimą (toliau – Pirmasis susirinkimas). Pirmasis susirinkimas laikomas neįvykusiu, kadangi nebuvo nustatytas kvorumas (Pirmojo susirinkimo protokolas pridedamas).

Informuojame, kad 2024 m. vasario 7 d. 10 val. bus rengiamas pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – Pakartotinis susirinkimas), kuriame bus svarstomi Emitento siūlomi patvirtinti 2023 m. balandžio 11 d. informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtintų Emitento finansinių įsipareigojimų (angl. covenants) – Grynosios skolos/EBITDA rodiklio (angl. Net Debt/EBITDA ratio) ir Kapitalo rodiklio (angl. Capital ratio) pakeitimai.

Prašome susipažinti prie šio pranešimo pridėtais (i) pranešimu apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą ir (ii) išankstiniu balsavimo biuleteniu.

1. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, priklausomai nuo situacijos, Susirinkimo pradžioje turės Patikėtiniui pateikti (parodyti): (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir (ii) jei asmuo atstovauja juridinį asmenį įstatų pagrindu – ne senesnį kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos ar užsienio juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir jei taikoma, prokūrą; (iii) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, įgaliojimą; (iv) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, balsavimo teisių perleidimo sutartį.

2. Asmens tapatybę ir kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, bus nustatomi Susirinkimo metu, Patikėtiniui sukuriant atskirus virtualius kambarius “Microsoft Teams“.

3. Susirinkimo metu Patikėtinis turės teisę paprašyti bet kurio Susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu [email protected]. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

Nuorodą į susirinkimą rasite čia.

+370 5 203 06 47